Kvalitātes politika

GRIFS AG īstenotās kvalitātes politikas pamatā ir klientu vēlmju nepārtraukta īstenošana, piedāvājot augsta līmeņa drošības pakalpojumus.

Katram klientam GRIFS AG nodrošina individuālu un viņa vēlmēm atbilstošu pakalpojumu izpildi. Kvalitatīvi pakalpojumi un GRIFS AG darbinieku kvalifikācija un kompetence ir tās vērtības, kas GRIFS AG atšķir no citiem Latvijas un Baltijas apsardzes uzņēmumiem.

Viens no GRIFS AG kvalitatīvas klientu apkalpošanas balstiem ir augsta sniegtā drošības pakalpojuma kvalitāte. Sniedzot drošības pakalpojumus, GRIFS AG izmanto jaunākos tehnoloģiju risinājumus. Lai varētu nodrošināt kvalitatīvus un drošus pakalpojumus, drošības risinājumi tiek nemitīgi pilnveidoti un uzlaboti.

GRIFS AG darbinieki ir kvalificēti un pieredzējuši speciālisti, kuri nodrošina profesionālu klientu apkalpošanu un garantē klientu īpašuma drošību, tādā veidā radot un nostiprinot veiksmīgus priekšnosacījumus uzņēmuma tālākai ekonomiskajai attīstībai.

Mūsu kvalitātes vadības sistēma ir orientēta uz to, lai nepārtraukti pilnveidotu klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, uzlabotu savu sniegumu drošības, darba drošības, arodveselības un apkārtējās vides aizsardzības jomā.

GRIFS AG vadība apņemas ievērot un izpildīt visas LR likumdošanas prasības. Katrs GRIFS AG darbinieks ir atbildīgs par kvalitātes nodrošināšanu.

Gan savā uzņēmumā, gan klientiem sniegtajos pakalpojumos GRIFS AG tiecas pielietot videi un cilvēkiem draudzīgas tehnoloģijas, taupīt dabas resursus un novērst vides piesārņojumu.

Darbs ar piegādātājiem

Mums ir svarīgi izvēlēties tādus piegādātājus, kas piegādā augstas kvalitātes produktus un pakalpojumus. Mēs izvēlamies piegādātājus, ņemot vērā mūsu vajadzības un objektīvu kritēriju kopumu (konkurētspējīgas cenas, kvalitāte, pieredze, spēja nodrošināt GRIFS AG prasību ievērošanu un izpildi u. tml.).

Mēs nodrošinām vienlīdzīgu attieksmi pret visiem piegādātāju dalībniekiem. Darbiniekam, kurš atbild par iepirkumiem vai citādi koordinē darījumu ar piegādātājiem noslēgšanu, jāspēj pierādīt, ka katra piegādātāja izvēle notikusi godīgā veidā, ir ekonomiski pamatota un ir ievēroti piegādātāju un apakšuzņēmēju uzskaites un novērtējuma principi. Arī no saviem piegādātājiem mēs sagaidām, lai tie īstenotu tādu pašu labo uzņēmējdarbības praksi kādu mēs un piegādātu kvalitatīvus un drošus produktus un pakalpojumus.

Pieteikt pakalpojumu