Darbiniekiem

Personāla vadības politika

GRIFS AG personāla vadības politiku raksturo trīs atslēgas vārdi – adekvāts atalgojums, attīstības un karjeras iespējas, kā arī veselīga un droša darba vide.Adekvāts atalgojums iekļauj kvalifikācijai atbilstošu darba samaksu, sociālās garantijas, plašu motivācijas sistēmu ar finansiālu atbalstu dažādās dzīves situācijās, kā arī piemaksas un prēmijas.

Izaugsmi nodrošina arī regulāras apmācības, kvalifikācijas celšanas kursi un praktisko iemaņu nostiprināšana gan GRIFS AG organizētajās apmācībās, gan ārpus uzņēmuma – augstākajās mācību iestādēs, izglītības centros un citur.

Veselīgu un drošu darba vidi GRIFS AG nodrošina, rūpējoties par veselībai nekaitīgu darba vietu izveidošanu.

SIA GRIFS AG personāla vadības politika nosaka, ka katram darbiniekam ir jāzina savi darba pienākumi, atbildības, ieguldījums apsardzes pakalpojuma sniegšanas procesā, kā arī godprātīgi jāveic viņam uzticētie darba pienākumi.

Lai izveidotā personāla politika trāpītu tieši desmitniekā, par savām vēlmēm un vajadzībām aptaujās stāsta arī GRIFS AG darbinieki, tāpēc tā pastāvīgi attīstās. Personāla politika mūsu uzņēmumā nozīmē veidu, kā mēs sadarbojamies un sarunājamies viens ar otru. Tā iekļauj spēles noteikumus, kuri ir saistoši visiem, un tādēļ sniedz stabilitātes un drošības izjūtu par mūsu kopīgo rītdienu.

Attieksme pret darbu, pieredze un zināšanas - galvenās vērtības, kuras visaugstāk tiek novērtētas uzņēmumā.

Nodarbināto drošības un veselības aizsardzības politika

Mēs esam sakārtojuši savu saimniecisko darbību, darba vidi un darba vietas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un nodrošinājuši darbinieku veselības saglabāšanai drošus un nekaitīgus darba apstākļus.

Darba aizsardzības – aroda veselības, darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības normatīvo prasību ieviešana, ievērošana un izpilde, kā arī pārraudzība pār to kvalitāti, tiek risināta, sadalot pienākumus un nosakot atbildības līmeņus katram uzņēmuma darbiniekam atbilstoši viņa ieņemamajam amatam.

Katrs uzņēmuma darbinieks piedalās drošas un veselīgas darba vides, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajam un uzņēmuma iekšējo reglamentējošo dokumentu prasībām, izveidošanā un uzturēšanā. Jebkuru iekārtu, darba aprīkojumu, drošības ierīci darbinieks pielieto paredzētajam nolūkam atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām. GRIFS AG darbinieki nodrošina drošu darba izpildes procesu, kura gaitā neveidojas bīstamības pašam vai apkārtējiem. Darbinieki piedalās riska novērtēšanā savā darba vietā, sniedz ieteikumus darba vides kvalitātes uzlabošanai.


GRIFS AG personāla vadības sistēma iekļauj:

  • Skaidrus un caurskatāmus noteikumus darbinieku piesaistei, atlasei, ievadīšanai darbā un darba attiecību izbeigšanai;

  • Taisnīgu un valsts ekonomiskajai situācijai adekvātu apsardzes darbinieku atalgojuma sistēmu;

  • Dinamisku un darbinieku vajadzībām piemērotu mācību un kvalifikācijas celšanas sistēmu;

  • Plašu motivācijas sistēmu;

  • Individualizētu un taisnīgu novērtēšanas un karjeras izaugsmes sistēmu;

  • Sociālo aizsardzību, kā arī drošu darba vidi;

  • Iekšējo komunikāciju efektīvai aktuālās informācijas apmaiņai gan Rīgā, gan reģionos;

  • Regulārus pasākumus komandas gara un lojalitātes stiprināšanai.
Pieteikties pakalpojumam
Facebook Twitter

Auto asociācija ir noslēgusi 13.12.2010.g. līgumu Nr. L-APA-10-0023 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas biedru darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. SIA „GRIFS AG” šī projekta ietvaros veiks savu darbinieku apmācību.